GIANT-6
RUBY-1
MARCOS-3
pluto-1
KANSAS-1
Melbourne-1
Pedro-1
mexico-1
Sandrock-1